HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Tỉ trọng lao động đang làm việc của các thành phần kinh tế của nước ta năm 2014 so với năm 2006

Tỉ trọng lao động đang làm việc của các thành phần kinh tế của nước ta năm 2014 so với năm 2006

Cho biểu đồ:
Tỉ trọng lao động đang làm việc của  các thành phần kinh tế của nước ta năm 2014 so với năm 2006

Căn cứ vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về tỉ trọng lao động đang làm việc của các thành phần kinh tế của nước ta năm 2014 so với năm 2006?

A. Kinh tế ngoài Nhà nước giảm, Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng.

B. Kinh tế Nhà nước giảm, Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng.

C. Kinh tế Nhà nước giảm, Kinh tế ngoài Nhà nước tăng.

D. Kinh tế Nhà nước và Kinh tế ngoài Nhà nước đều giảm.


ĐÁP ÁN: D


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang