Tốc độ tăng trưởng diện tích, năng suất, sản lượng lúa cả năm nước ta, 1990 - 2014

Cho biểu đồ: Tốc độ tăng trưởng diện tích, năng suất, sản lượng lúa cả năm nước ta, 1990 - 2014

Tốc độ tăng trưởng diện tích, năng suất, sản lượng lúa cả năm nước ta, 1990 - 2014


Căn cứ vào biểu đồ trên, hãy cho biết nhận xét nào sau đây là đúng về diện tích, năng suất, sản lượng lúa cả năm của nước ta giai đoạn 1990 – 2014?


A. Diện tích lúa tăng nhanh hơn sản lượng lúa.

B. Diện tích, năng suất, sản lượng lúa tăng liên tục.

C. Sản lượng lúa tăng liên tục và tăng nhanh nhất.

D. Năng suất lúa tăng liên tục và tăng nhanh nhất.


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang