HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Tỷ trọng 3 khu vực kinh tế trong tổng sản phẩm trong nước của một số Quốc gia trên thế giới năm 2014

Tỷ trọng 3 khu vực kinh tế trong tổng sản phẩm trong nước của một số Quốc gia trên thế giới năm 2014

  
Tỷ trọng 3 khu vực kinh tế trong tổng sản phẩm trong nước của một số Quốc gia trên thế giới năm 2014

Cho bảng số liệu:

Tỷ trọng 3 khu vực kinh tế trong tổng sản phẩm trong nước của một số Quốc gia trên thế giới năm 2014

Đơn vị: %

Quốc gia - idialy.com

Hoa Kì

Việt Nam

Hàn Quốc

Nông - lâm - ngư nghiệp

1,3

17,7

2,3

Công nghiệp - xây dựng

20,7

33,3

38,1

Dịch vụ

78

39

59,6

 (Nguồn: Niên giám thống kê thế giới năm 2015, NXB Thống kê 2016 - idialy.com)


  1. Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu GDP theo các khu vực kinh tế của ba nước trên năm 2014.
  2. Nhận xét.


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang