HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Tỷ trọng 3 khu vực kinh tế trong tổng sản phẩm trong nước của một số Quốc gia trên thế giới năm 2014 - Trắc nghiệm

Tỷ trọng 3 khu vực kinh tế trong tổng sản phẩm trong nước của một số Quốc gia trên thế giới năm 2014 - Trắc nghiệm

Tỷ trọng 3 khu vực kinh tế trong tổng sản phẩm trong nước của một số Quốc gia trên thế giới năm 2014 - Trắc nghiệmCho bảng số liệu:

Tỷ trọng 3 khu vực kinh tế trong tổng sản phẩm trong nước của một số Quốc gia trên thế giới năm 2014

Đơn vị: %

Quốc gia - idialy.com

Hoa Kì

Việt Nam

Hàn Quốc

Nông - lâm - ngư nghiệp

1,3

17,7

2,3

Công nghiệp - xây dựng

20,7

33,3

38,1

Dịch vụ

78

39

59,6

 (Nguồn: Niên giám thống kê thế giới năm 2015, NXB Thống kê 2016 - idialy.com)


Để thể hiện cơ cấu GDP theo các khu vực kinh tế của ba nước trên, biểu đồ nào là thích hợp nhất?

A. Biểu đồ đường.

B. Biểu đồ miền

C. Biểu đồ tròn

D. Biểu đồ kết hợp

Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang