HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Xuất nhập khẩu của Liên Bang Nga qua các năm 2005-2014

Xuất nhập khẩu của Liên Bang Nga qua các năm 2005-2014

Cho biểu đồ về xuất nhập khẩu của Liên Bang Nga qua các năm:

 

Xuất nhập khẩu của Liên Bang Nga qua các năm 2005-2014

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê 2016)

Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?

A. Sự chuyển dịch cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu của Liên Bang Nga giai đoạn 2005 - 2014.

B. Cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu của Liên Bang Nga năm 2005 và năm 2014.

C. Quy mô và cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu của Liên Bang Nga giai đoạn 2005 - 2014.

D. Tốc độ tăng trưởng giá trị xuất nhập khẩu của Liên Bang Nga giai đoạn 2005 - 2014.ĐÁP ÁN:


Dựa vào kĩ năng biểu đồ, nhận thấy biểu đồ miền thường thể hiện cơ cấu trong nhiều năm (>3 năm)

=> biểu đồ đã cho thể hiện chuyển dịch cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu của Liên Bang Nga giai đoạn 2005 - 2014.

=> Chọn đáp án A
Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang