HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

SẢN LƯỢNG THỦY SẢN Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2000-2014

SẢN LƯỢNG THỦY SẢN Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2000-2014

 
SẢN LƯỢNG THỦY SẢN Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2000-2014

Cho bảng số liệu sau:

SẢN LƯỢNG THỦY SẢN Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2000-2014

(Đơn vị: Nghìn tấn - idialy.com)

Năm

2000

2005

2010

2012

2014

Tổng sản lượng thủy sản

2250,9

3566,8

5142,7

5820,7

6333,2

Mức chênh lệch giữa sản lượng thủy sản khai thác và sản lượng thủy sản 

nuôi trồng

1070,9

509,0

-313,9

-409,9

-492,4

(Nguồn: Tổng cục Thống kê)

a. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng trưởng sản lượng thủy sản khai thác và thủy sản nuôi trồng ở nước ta giai đoạn 2000-2014.

b. Nhận xét và giải thích tốc độ tăng trưởng sản lượng thủy sản khai thác và thủy sản nuôi trồng ở nước ta trong giai đoạn trên.


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang