HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Nội dung nào không đúng nhằm phát triển bền vững nguồn lợi thủy - hải sản?

Nội dung nào không đúng nhằm phát triển bền vững nguồn lợi thủy - hải sản?

 
Nội dung nào không đúng nhằm phát triển bền vững nguồn lợi thủy - hải sản?


Nội dung nào không đúng nhằm phát triển bền vững nguồn lợi thủy - hải sản?

DiaLy.edu.vn

A. Giữ vững chủ quyền vùng biển và hải đảo

B. Khai thách đi đôi với bảo vệ nguồn lợi

C. Ban hành các chính sách phát triển nguồn thủy sản phù hợp

D. Khai thác triệt để nguồn thủy sản ven bờ
TRẢ LỜI:

Để phát triển bền vững nguồn lợi thủy – hải sản cần khai thác đi đôi với bảo vệ nguồn lợi, cụ thể là: khuyến khích đánh bắt xa bờ, đồng thời hạn chế việc đánh bắt gần bờ để bảo vệ nguồn lợi thủy sản vùng ven bờ đang đứng trước nguy cơ cạn kiệt.


Đáp án: D


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 24 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang