HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Sự thay đổi sản lượng lúa năm 2020 so với năm 2015 của In-đô-nê-xi-a và Việt Nam

Sự thay đổi sản lượng lúa năm 2020 so với năm 2015 của In-đô-nê-xi-a và Việt Nam

Sự thay đổi sản lượng lúa năm 2020 so với năm 2015 của In-đô-nê-xi-a và Việt Nam

 

Theo bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng với sự thay đổi sản lượng lúa năm 2020 so với năm 2015 của In-đô-nê-xi-a và Việt Nam?

A. In-đô-nê-xi-a giảm, Việt Nam tăng.

B. Việt Nam giảm nhanh hơn In-đô-nê-xi-a.

C. Việt Nam giảm nhiều hơn In-đô-nê-xi-a.

D. In-đô-nê-xi-a giảm nhanh hơn Việt Nam.
Đáp án: D


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang