HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

TRẮC NGHIỆM ATLAT VÙNG DHNTB, TN (TRANG 28)

TRẮC NGHIỆM ATLAT VÙNG DHNTB, TN (TRANG 28)

TRẮC NGHIỆM ATLAT VIỆT NAM
ATLAT VÙNG DHNTB, TN (TRANG 28)
Câu 1: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cho biết tuyến quốc lộ nào sau đây không kết nối Tây Nguyên với Duyên hải Nam Trung Bộ?
A. Quốc lộ 24. B. Quốc lộ 25. C. Quốc lộ 20. D. Quốc lộ 19.
Câu 2: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cho biết tuyến quốc lộ nào sau đây không kết nối Tây Nguyên với Duyên hải Nam Trung Bộ?
A. Quốc lộ 1. B. Quốc lộ 24. C. Quốc lộ 25. D. Quốc lộ 19.
Câu 3: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cho biết cây bông được trồng nhiều ở tỉnh nào sau đây của Duyên hải Nam Trung Bộ?
A. Khánh Hòa. B. Phú Yên. C. Ninh Thuận. D. Bình Thuận.
Câu 4: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cho biết Đà Lạt nằm trên cao nguyên nào sau đây ở Tây Nguyên?
A. Di Linh. B. Kon Tum. C. Lâm Viên. D. Mơ Nông.
Câu 5: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cho biết nhà máy thủy điện nào sau đây thuộc Duyên hải Nam Trung Bộ?
A. Vĩnh Sơn. B. Xê Xan. C. Đrây Hling. D. Yaly.
Câu 6: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cho biết nhà máy thủy điện nào sau đây được xây dựng trên sông Đắk Krông?
A. Đa Nhim. B. Đrây Hling. C. Yaly. D. Vĩnh Sơn.
Câu 7: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cho biết sân bay Phù Cát thuộc tỉnh/thành phố nào của Duyên hải Nam Trung Bộ?
A. Đà Nẵng. B. Quảng Ngãi. C. Bình Định. D. Khánh Hòa.
Câu 8: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cho biết các nhà máy thủy điện được xếp theo thứ tự từ Bắc vào Nam ở Duyên hải Nam Trung Bộ như thế nào?
A. A Vương, Sông Hinh, Vĩnh Sơn, Đa Nhim, Hàm Thuận - Đa Mi.
B. A Vương, Vĩnh Sơn, Sông Hinh, Hàm Thuận - Đa Mi, Đa Nhim.
C. A Vương, Sông Hinh, Đa Nhim, Hàm Thuận - Đa Mi, Vĩnh Sơn.
D. A Vương, Vĩnh Sơn, Sông Hinh, Đa Nhim, Hàm Thuận - Đa Mi.
Câu 9: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cho biết tỉnh nào trồng nhiều cao su nhất trong các tỉnh sau đây?
A. Đắk Lắk. B. Gia Lai. C. Đắk Nông. D. Kon Tum.
Câu 10: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cho biết cảng biển Phan Thiết thuộc tỉnh nào sau đây ở Duyên hải Nam Trung Bộ?
A. Ninh Thuận. B. Bình Định. C. Bình Thuận. D. Phú Yên.
Câu 11: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cho biết cảng biển nào sau đây không thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?
A. Đà Nẵng. B. Quy Nhơn. C. Chân Mây. D. Phan Thiết.
Câu 12: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cho biết cảng biển Cam Ranh thuộc tỉnh nào sau đây ở Duyên hải Nam Trung Bộ?
A. Bình Định. B. Phú Yên. C. Quảng Nam. D. Khánh Hoà.
Câu 13: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cho biết nhà máy thủy điện nào sau đây thuộc Tây Nguyên?
A. Yaly. B. Sông Hinh. C. A Vương. D. Vĩnh Sơn.
Câu 14: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cho biết trâu không được nuôi nhiều ở tỉnh nào sau đây thuộc Duyên hải Nam Trung Bộ?
A. Quảng Nam. B. Quảng Ngãi. C. Bình Thuận. D. Bình Định.
Câu 15: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cho biết hồ Lắk thuộc tỉnh nào sau đây?
A. Đắk Lắk. B. Kon Tum. C. Lâm Đồng. D. Đắk Nông.
Câu 16: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cho biết tỉnh nào sau đây của Tây Nguyên vừa giáp Lào vừa giáp Cam-Pu-Chia?
A. Đắc Lắk. B. Lâm Đồng. C. Kon Tum. D. Gia Lai.
Câu 17: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cho biết vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có nhà máy thủy điện nào sau đây?
A. Yaly. B. A Vương. C. Xê Xan 3. D. Xê Xan 3A.
Câu 18: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cho biết cây cao su được trồng nhiều nhất ở tỉnh nào sau đây?
A. Đắc Lắk. B. Gia Lai. C. Lâm Đồng. D. Kon Tum.
Câu 19: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cho biết ngành khai thác chế biến lâm sản có ở trung tâm công nghiệp nào sau đây?
A. Quy Nhơn. B. Quảng Ngãi. C. Đà Nẵng. D. Phan Thiết.
Câu 20: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cho biết vùng Tây Nguyên có nhà máy thủy điện nào sau đây?
A. Vĩnh Sơn. B. A Vương.
C. Xê Xan 3A. D. Hàm Thuận - Đa Mi.
Câu 21: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cho biết tỉnh nào sau đây không thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?
A. Phú Yên. B. Ninh Thuận. C. Quảng Nam. D. Quảng Trị.
Câu 22: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cho biết nhà máy thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi được xây dựng trên sông nào sau đây?
A. Sông Trà Khúc. B. Sông Đà Rằng. C. Sông Thu Bồn. D. Sông La Ngà.
Câu 23: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cho biết trâu không được nuôi nhiều ở tỉnh nào sau đây của Duyên hải Nam Trung Bộ?
A. Quảng Nam. B. Bình Thuận. C. Quảng Ngãi. D. Bình Định.
Câu 24: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cho biết điểm khai thác vàng Bồng Miêu thuộc tỉnh nào sau đây?
A. Quảng Ngãi. B. Quảng Nam. C. Thanh Hóa. D. Quảng Bình.
Câu 25: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cho biết cây mía được trồng nhiều ở tình nào sau đây?
A. Khánh Hòa B. Quảng Nam. C. Ninh Thuận. D. Bình Định.
Câu 26: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cho biết cây hồ tiêu được trồng nhiều ở tỉnh nào sau đây thuộc Duyên hải Nam Trung Bộ?
A. Ninh Thuận. B. Khánh Hòa. C. Phú Yên. D. Bình Thuận.
Câu 27: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cho biết cảng nào sau đây không thuộc Duyên hải Nam Trung Bộ?
A. Chân Mây. B. Phan Thiết. C. Đà Nẵng. D. Quy Nhơn.
Câu 28: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cho biết vùng Tây Nguyên có nhà máy thủy điện nào sau đây?
A. Hàm Thuận - Đa Mi. B. Sông Hinh.
C. A Vương. D. Xê Xan 3.
Câu 29: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cho biết nơi nào sau đây không phải là bán đảo?
A. Sơn Trà. B. Lí Sơn. C. Phước Mai. D. Hòn Gốm.
Câu 30: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cho biết các khu kinh tế ven biển sắp xếp lần lượt theo chiều Bắc - Nam như thế nào?
A. Vân Phong, Nam Phú Yên, Nhơn Hội, Dung Quất, Chu Lai.
B. Chu Lai, Dung Quất, Nhơn Hội, Nam Phú Yên, Vân Phong.
C. Dung Quất, Chu Lai, Nhơn Hội, Nam Phú Yên, Vân Phong.
D. Vân Phong, Chu Lai, Dung Quất, Nhơn Hội, Nam Phú Yên.
Câu 31: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cho biết vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có nhà máy thủy điện nào sau đây?
A. Xê Xan 3A. B. Xê Xan 3. C. Sông Hinh. D. Yaly.
Câu 32: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cho biết cây ăn quả được trồng nhiều ở tỉnh nào sau đây?
A. Bình Thuận. B. Đắk Nông. C. Ninh Thuận. D. Kon Tum.
Câu 33: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cho biết trung tâm công nghiệp nào có quy mô lớn nhất trong các trung tâm sau?
A. Nha Trang. B. Quy Nhơn. C. Phan Thiết. D. Quảng Ngãi.
Câu 34: Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cho biết quốc lộ số 1 không đi qua tỉnh nào sau đây?
A. Quảng Nam. B. Khánh Hoà. C. Bình Thuận. D. Lâm Đồng.
Câu 35: Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cho biết cây chè được trồng nhiều ở tỉnh nào sau đây?
A. Đắk Lắk. B. Kon Tum. C. Đắk Nông. D. Lâm Đồng.
Câu 36: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cho biết nhà máy thuỷ điện sông Hinh thuộc tỉnh nào sau đây ở Duyên hải Nam Trung Bộ?
A. Quảng Ngãi. B. Phú Yên. C. Quảng Nam. D. Bình Định.
Câu 37: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cho biết nhà máy thủy điện nào sau đây được xây dựng trên sông Krông Bơ Lan?
A. Vĩnh Sơn. B. Yaly. C. Đa Nhim. D. Đrây Hling.
Câu 38: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cho biết tỉnh nào sau đây của Duyên hải Nam Trung Bộ vừa giáp Tây Nguyên vừa giáp Đông Nam Bộ?
A. Bình Thuận. B. Phú Yên. C. Khánh Hòa. D. Ninh Thuận.
Câu 39: Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cho biết tỉnh nào sau đây chưa có trung tâm công nghiệp?
A. Bình Thuận. B. Quảng Ngãi. C. Bình Định. D. Phú Yên.
Câu 40: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cho biết tỉnh nào trồng nhiều hồ tiêu nhất trong các tỉnh sau đây?
A. Kon Tum. B. Ninh Thuận. C. Đắk Nông. D. Bình Thuận.
Đáp án:

1. C 2. A 3. D 4. C
5. A 6. B 7. C 8. D
9. B 10. C 11. C 12. D
13. A 14. C 15. A 16. C
17. B 18. B 19. A 20. C
21. D 22. D 23. B 24. B
25. A 26. D 27. A 28. D
29. B 30. B 31. C 32. A
33. A 34. D 35. D 36. B
37. B 38. A 39. D 40. C
----------------------------
 
Câu 1: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết cảng biển Cam Ranh thuộc tỉnh nào sau đây ở Duyên hải Nam Trung Bộ?
A. Bình Định. B. Phú Yên. C. Quảng Nam.            D. Khánh Hoà.
Câu 2: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết cảng biển Quy Nhơn thuộc tỉnh nào sau đây của Duyên hải Nam Trung Bộ?
A. Ninh Thuận. B. Khánh Hòa. C. Bình Định.                D. Phú Yên.
Câu 3: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết cây cao su được trồng nhiều nhất ở tỉnh nào sau đây của Tây Nguyên?
A. Đắc Lắk. B. Gia Lai. C. Kon Tum.            D. Lâm Đồng.
Câu 4: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết cây hồ tiêu được trồng ở tỉnh nào sau đây thuộc Duyên hải Nam Trung Bộ?
A. Phú Yên. B. Ninh Thuận. C. Khánh Hòa.               D. Bình Thuận.
Câu 5: Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết nhà máy thủy điện nào sau đây thuộc Duyên hải Nam Trung Bộ?
A. Vĩnh Sơn. B. Xê Xan. C. Đrây Hling. D. Yaly.
Câu 6: Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết tỉnh nào sau đây chưa có trung tâm công nghiệp?
A. Bình Thuận. B. Quảng Ngãi. C. Bình Định.               D. Phú Yên.
Câu 7: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết nhà máy thuỷ điện sông Hinh thuộc tỉnh nào sau đây ở Duyên hải Nam Trung Bộ?
A. Quảng Ngãi. B. Bình Định. C. Quảng Nam.            D. Phú Yên.
Câu 8: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết cảng biển Phan Thiết thuộc tỉnh nào sau đây ở Duyên hải Nam Trung Bộ?
A. Bình Thuận. B. Ninh Thuận. C. Bình Định.                 D. Phú Yên.
Câu 9: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết khu kinh tế cửa khẩu Lệ Thanh thuộc tỉnh nào sau đây?
A. Kon Tum. B. Gia Lai. C. Đắk Lắk.            D. Đắk Nông.
Câu 10: Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 28, cho biết quốc lộ số 1 không đi qua tỉnh nào sau đây?
A. Lâm Đồng. B. Khánh Hoà. C. Bình Thuận.        D. Quảng Nam.
Câu 11: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết sân bay Phù Cát thuộc tỉnh/thành phố nào của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?
A. Quảng Ngãi. B. Bình Định. C. Khánh Hòa.            D. Đà Nẵng.
Câu 12: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết khu kinh tế ven biển Chu Lai thuộc tỉnh nào sau đây ở Duyên hải Nam Trung Bộ?
A. Phú Yên. B. Bình Định. C. Quảng Ngãi.           D. Quảng Nam.
Câu 13: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết cao nguyên nào sau đây không thuộc vùng Tây Nguyên?
A. Mộc Châu. B. Lâm Viên. C. Đăk Lăk.            D. Mơ Nông.
Câu 14: Căn cứ vào Atlat Địa Lí Việt Nam trang 28, cho biết cây bông được trồng nhiều ở tỉnh nào sau đây?
A. Phú Yên. B. Khánh Hoà. C. Ninh Thuận.            D. Bình Thuận.
Câu 15 : Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết cây mía được trồng nhiều ở tình nào sau đây?
A. Quảng Nam. B. Bình Định. C. Khánh Hòa            D. Ninh Thuận.
Câu 16 : Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, dọc theo bờ biển của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ theo hướng từ Bắc vào Nam ta lần lượt gặp các khu kinh tế ven biển nào sau đây?
A. Chu Lai, Dung Quất, Nhơn Hội, Nam Phú Yên, Vân Phong.
B. Vân Phong, Chu Lai, Dung Quất, Nhơn Hội, Nam Phú Yên.
C. Vân Phong, Nam Phú Yên, Nhơn Hội, Dung Quất, Chu Lai.
D. Dung Quất, Chu Lai, Nhơn Hội, Nam Phú Yên, Vân Phong.
Câu 17 : Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 28, cho biết cây chè được trồng nhiều ở tỉnh nào sau đây?
A. Kon Tum.   B. Đắk Lắk. C. Đắk Nông. D. Lâm Đồng. 
Câu 18 : Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết nhà máy thủy điện nào sau đây được xây dựng trên sông Krông Bơ Lan?
A. Vĩnh Sơn.   B. Yaly. C. Đa Nhim. D. Đrây Hling.
Câu 19 : Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết cây cao su được trồng nhiều nhất ở tỉnh nào sau đây?
A. Lâm Đồng.   B. Gia Lai. C. Đắc Lắk. D. Kon Tum.
Câu 20: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết nhà máy thủy điện nào sau đây thuộc Tây Nguyên?
A. Vĩnh Sơn. B. Yaly. C. A Vương. D. Sông Hinh.
Câu 21: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết các cảng nào sau đây không thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?
A. Phan Thiết. B. Quy Nhơn. C. Chân Mây. D. Đà Nẵng.
Câu 22: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết  Đà Lạt nằm trên cao nguyên nào sau đây ở Tây Nguyên?
A. Mơ Nông. B. Kon Tum. C. Lâm Viên. D. Di Linh.
Câu 23 : Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết tỉnh nào sau đây vừa giáp Lào vừa giáp biển?
A. Quảng Nam. B. Kon Tum. C. Quảng Ngãi. D. Bình Thuận.


ĐÁP ÁN: 
1. D 2. C 3. B 4. D 5. A 6. D
7. D 8. A 9. B 10. A 11. B 12. D
13. A 14. D 15. C 16. A 17. D 18. B
19. B 20. B 21. C 22. C 23. A


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....

Tin tức Trắc nghiệm 12 Trắc nghiệm atlat
Lên đầu trang